Návštěvní

řád wellnes hotelu Kempa

Návštěvní řád je vypracován zejména na základě zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy.
Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Krytého wellnes bazénu Kempa (dále jen KWBK nebo areál).

Každý zákazník je povinen před vstupem do prostor KWBK se seznámit s tímto řádem!
Vstupem do prostor KWBK a úhradou vstupného každý zákazník projevuje souhlas s plným ustanovením tohoto Návštěvního řádu. Každý zákazník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení Návštěvního řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými v prostorách KWBK, jakož i pokyny zaměstnanců provozovatele, kteří jsou od zákazníků odlišeni jednotným oděvem a jsou odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného provozu.

I. Všeobecné informace a pokyny pro zákazníky:
1. Okamžitá kapacita areálu činí maximálně 18 osob. Při naplnění kapacity areálu nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům.
2. Provozní doba areálu je stanovena denně a to Po – Pá od 10,00 do 21,00 hod., So, Ne, Sv. 10,00 – 21,00 hod.  Provozovatel může vyčlenit časové úseky v rámci provozní doby pro welness či jiné podobné akce. Za tím účelem může být i celý areál KWBK uzavřen (např. organizované plavání aj.). Veřejnost je o takovéto změně informována, a to vyvěšením na informační tabuli u hlavního vstupu do areálu, nebo na webových stránkách provozovatele www.hotelkempa.cz

3. Vstup do prostor KWBK
3.1. Vstup do prostor KWBK je dovolen pouze s platnou vstupenkou, kterou je možno zakoupit v pokladně KWBK. Doba pobytu v placené zóně začíná úhradou vstupného u pokladny KWBK a končí odchodem z placené zóny KWBK. Prodej vstupenek začíná otevřením KWBK pro veřejnost a končí 45 minut před koncem provozní doby. Zákazníci musí opustit bazény min 15 min. před ukončením provozu, aby se mohli obléci. Šatny i budova se zavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu KPBP. Zákazník, který v čase ukončení provozní doby nebo vyhrazené doby (u pronájmů) nevyčerpal uhrazenou dobu pobytu, ztrácí nárok na dočerpání zůstatku doby a je povinen prostory KWBK opustit.
3.2. Dětem mladším 15 let je vstup do KWBK povolen pouze a jen v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti! Tento doprovod odpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je bez dozoru. Maximální počet dětí na jeden doprovod starší 18 ti let je tři (toto však neplatí pro rodiče s vlastními dětmi a nahlášené skupiny, např. příměstské tábory a organizované plavání apod.).
3.3. Vstup do prostor KWBK pro zdravotně postižené a kočárky včetně placené zóny je bezbariérový od hlavní cesty, přes rampu až ke vchodu do KWBK.
3.4. Ceny vstupného a doplňkový prodej jsou stanoveny dle platného ceníku KWBK. Ceník pro veřejnost je umístěn na informační tabuli u vstupu, na pokladně KWBK a webových stránkách provozovatele http://www.hotel-kempa.cz/. Osoby uplatňující nárok na přiznání zvýhodněného (zlevněného) vstupného jsou povinny prokázat skutečnosti rozhodné pro přiznání nároku na slevu.

4. Druhy vstupů a režim provozu
4.1. Jednorázový vstup časově omezený (1 hodina)– Vstupné je možné uhradit na pokladně v hotovosti. Po uhrazení vstupného prochází zákazník do příslušných šaten muži/ženy.
4.2. Smluvní uživatelé (organizované plavání) – zástupce uživatele je povinen si zajistit dozor nad pohybem jeho členů (např. školy, školky, plavecké školy, kluby apod.). 

II. Návštěvní řád – zvláštní část
1. Provozní pokyny pro zákazníky
1.1. Děti mají povolený přístup do bazénů od 1 roku věku.
1.2. Zákazníkům je vstup do bazénů povolen jen v koupacím úboru (plavkách), které jsou určeny pro koupání a jsou bez doplňků způsobilých ohrozit bezpečnost zákazníka, třetí osoby či zařízení. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou v pase a kolem nohou nebo v plaveckých plenkách.
1.3. Návštěvník po příchodu do placené zóny KWBK provádí v uvedeném pořadí tyto úkony


při příchodu:
Zakoupení platné vstupenky.
Na vyhrazeném místě je návštěvník povinen zout si obuv, kterou si vloží (v případě nepříznivého počasí) do igelitového sáčku, který si pak uschová v šatní skříňce.
Vstup do oddělených šaten dle pohlaví – ženy/muži.
Použití šatní skříňky k odložení osobních věcí. Zákazník smí použít kteroukoli otevřenou prázdnou šatní skříňku. Zákazníci jsou povinni dvířka šatní skříňky, pokud jsou v ní uloženy věci, řádně uzavřít a řádně uzamknout. V případě ztráty klíče od skřínky je zákazník povinen uhradit částku 250,- Kč. Zákazníci jsou povinni mít po celou dobu pobytu v placené zóně KWBK klíček s číslem pod dohledem, jinak provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci ze skříňky, pokud byl zámek otevřen za použití daného klíčku.
Vysprchování a umytí bez plavek. Každý návštěvník je povinen po odchodu ze šaten před vstupem do bazénu z hygienických důvodů použít WC a sprchy. Při sprchování se musí každý návštěvník důkladně umýt mýdlem bez plavek a pak se čistou vodou osprchovat. Při mytí v plavkách není omytí důkladné a dostatečné a mýdlo se sráží v plavkách a následně velmi znečišťuje vodu v bazénu. Muži odchází do bazénové haly ze šatny přes sprchy a WC muži, ženy odchází do bazénové haly ze šatny přes sprchy a WC ženy.
Použití bazénu, wířivky, solné jeskyně popřípadě dalších služeb welness.


při odchodu:
Muži odchází z bazénové haly do šatny přes sprchy a WC muži, ženy odchází z bazénové haly do šatny přes sprchy a WC ženy. Zákazníci vstupují do prostor šaten řádně osušeni s vyždímaným koupacím úborem. Ždímání je dovoleno jen ve sprchách a do umyvadla na WC.
V šatně jsou pro zákazníky k dispozici vysoušeče vlasů.
Na vyhrazeném místě si návštěvník obuje venkovní obuv.
Zákazník vychází dveřmi šatny ven z placené zóny.


1.4. Dále jsou všichni návštěvníci povinni:
Řídit se oznámeními a upozorněními vyvěšenými v prostorách areálu.
Dbát pokynů personálu KWBK.
Chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou a energiemi.
Udržovat čistotu v areálu.
Dbát o osobní bezpečnost.
Používat mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby pouze ve sprchách a na WC.
Nalezené předměty odevzdat na pokladně, popřípadě zaměstnanci wellness.

2. Bezpečnost
2.1. Zákazníci se ve vlastním zájmu pohybují po celém areálu KWBK pomalu, dbají osobní bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním zákazníkům tak, aby předcházeli úrazům. Hloubky vody v bazénu je označena. Maximální hloubka v bazénu je 150 cm minimální 50 cm.
2.4. V případě úrazu, poranění a nevolnosti je každý zákazník povinen poskytnout neodkladnou pomoc v rozsahu stanoveném zákonem a přivolat první pomoc a zaměstnance wellness.
2.5. Za případná poranění a úrazy, které si zákazník způsobí vlastní neopatrností, neukázněností nebo porušením tohoto návštěvního řádu nebo které jsou způsobeny třetí osobou bez souvislosti s porušením povinností provozovatele, nenese provozovatel odpovědnost.
2.6. Zákazníci, kteří mají zdravotní problémy nebo omezení, neumějí plavat nebo plavou nedokonale se mohou koupat pouze v doprovodu způsobilé osoby, která přejímá za bezpečnost neplavce odpovědnost. Samotní neplavci by se měli v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro neplavce.
2.7. V případě znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru KWBK je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit zaměstnanci wellness.
2.8. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů zaměstnance wellness.
2.9. Je zakázáno skákat do bazénu a wířivky.
2.10. Zákazníci z řad veřejnosti i organizovaného plavání (uživatelé), kteří vstupují do vody a vnášejí do ní plavecké pomůcky či jiné náčiní nebo nářadí používané při pobytu ve vodě (dále jen pomůcky) odpovídají za to, že tyto pomůcky splňují požadavky vyhl.č. 238/2011 Sb. Pomůcky musí být čisté, nesmí negativně ovlivňovat jakost vody, musí být odolné vůči fyzikálně-chemickým vlastnostem vody. Pomůcky musí být pravidelně dezinfikovány vhodným dezinfekčním prostředkem.

2.11. Dále je veřejnosti zakázáno:
koupání dětí do 1 roku věku,
kouřit v prostorách areálu KWBK a manipulovat s otevřeným ohněm,
zdržovat se v placené zóně bez platného vstupu,
zdržovat se v areálu mimo provozní dobu,
vstupovat do prostor šaten, sprch, WC a bazénové haly ve venkovní obuvi,
vstupovat nebo se zdržovat v prostorách, které nejsou určeny pro veřejnost, nebo je do nich vstup zakázán,
vcházet do oddělení nebo prostor určených výhradně pro druhé pohlaví,
vstupovat do prostor bazénu v oděvu, koupat se ve spodním prádle, tričku či jiném druhu oděvu či plenách, které nejsou pro koupání určeny,
vnášet jídlo a pití a konzumovat je v a u bazénů, sklo nebo jiné předměty, které mohou způsobit zranění (skleněné a ostré předměty, jehly, nože, špendlíky atd.), stejně tak přinášet hořlaviny či chemikálie nebo jiné nebezpečné látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví osob,
plivat na zem a do vody, vyplachovat si nos a ústa v bazénu, močit do vody, používat před koupáním krémy,
odhazovat po plochách předměty, které mohou způsobit zranění,
odhazovat odpadky, papíry, žvýkačky mimo vyhrazené nádoby, vylepovat, popisovat či jinak znečišťovat prostory areálu nebo poškozovat majetek,
křičet, pískat, zpívat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně nebo vulgárně,
srážet či stahovat druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět,
nosit na krku řetízky a přívěsky, prsteny, hodinky a jiné ostré předměty, které mohou být způsobilé ohrozit bezpečnost zákazníka či ostatních zákazníků,
volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranné pomůcky a vybavení první pomoci,
v hodinách a v prostoru vodní plochy určených pro plavání veřejnosti používat potápěčské přístroje, ploutve,  potápět se nebo hrát hry, které mohou ohrozit ostatní zákazníky,
plavat v sektorech vyhrazených pro organizované plavání nebo jakkoliv toto organizované plavání narušovat,
svévolně přemisťovat zařízení bazénů, nábytek, lehátka, otevírat kabiny a skříňky již obsazené, manipulovat s rozvodem vody, topením elektrickým vedením a ostatním zařízením,
připojovat vlastní elektrické spotřebiče do elektrické sítě,
prát a čistit prádlo, stříhat si vlasy a provádět holení,
jezdit na kolečkových bruslích,
fotografovat nebo natáčet v prostorách šaten, sprch a sociálních zařízení,
provádět jakékoliv prezentační a propagační akce nebo činnosti bez souhlasu provozovatele

3. Odkládání věcí a odpovědnost za škody
3.1. Za volně odložené věci a předměty nenese provozovatel odpovědnost. Předměty nalezené v prostorách areálu odevzdává nálezce na recepci  KWBK, případně určenému zaměstnanci. Nalezené předměty v areálu jsou provozovatelem uschovávány po dobu max. 3 měsíců.
3.2. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu nebo pokynů odpovědných pracovníků, nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel odpovědnost.
3.2. Za svévolné poškození, zničení nebo ztrátu půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit náhradu způsobené škody, stejně tak za případné poškození nebo znečištění prostor nebo majetku provozovatele.

4. Terasa
V případě příznivého počasí je otevřena venkovní terasa KWBK. O otevření terasy rozhoduje odpovědná osoba provozovatele.

5. Plavání organizací (organizované plavání)
5.1. Organizace jsou skupiny plavců (sportovní kluby, organizace, školy aj.) vedené svým vedoucím, který v době pobytu v areálu KWBK odpovídá za své svěřence.
5.2. S organizacemi je zpravidla uzavírána smlouva o využití wellness.
5.3. Odpovědná osoba organizovaného plavání vždy uvede v objednávce, smlouvě či jinak jméno a kontakt na osobu odpovědnou za bezpečnost a kázeň členů své organizace.

6. Vyloučení z návštěvy areálu:
Podle § 19 vyhl.č. 238/2011 Sb.,
6.1. Do vody bazénů a vodních atrakcí nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek, dále osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, osoby s otevřenou ranou nebo obvazem na těle apod. Rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény.
6.2. Do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku.
6.3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
6.4. Z KWBK může být vykázán bez vrácení vstupného i zákazník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů oprávněných pracovníků provozovatele. Neopustí-li v takovém případě vykázaný zákazník KWBK , jsou jej pracovníci provozovatele oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení i Policii ČR.
6.5. V KWBK je zákaz vstupu se zvířaty.
Informace pro veřejnost jsou umístěny na informačních tabulích při vstupu do areálu a v areálu, zejména pak orientační značení. Informace o teplotě vody a vzduchu jsou uvedeny v bazénové hale.
Se stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou návštěvníci obracet přímo na vedení provozovatele, společnost Albertova stavební společnost s.r.o.., tj. na Alexandra Čubu.