Obchodní

podmínky

Obchodní podmínky
                                           

Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy mezi společností Albertova stavební spol. s.r.o. (dále „dodavatel“) s osobami nebo partnery (dále „objednatel“), se kterými není uzavřena oboustranná obchodní smlouva.

I. Objednávání pobytů, konferenčních, restauračních a doplňkových služeb (dále jen „akcí“)
1. Objednat pobyt či akci lze jen písemnou formou (poštou, e-mailem a odesláním formuláře na webových stránkách).
2. Objednávka je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby dodavatele.
3. Současně s potvrzením objednávky je objednateli zaslána výzva k úhradě zálohy nebo zálohová faktura ve výši 70% ceny pobytu či akce, splatná v termínu uvedeném na faktuře. V případě nedodržení uvedené splatnosti propadá rezervace objednatele a objednaný pobyt či akce je tímto automaticky zrušena.
4. Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance.
5. Potvrzením objednávky se dodavatel zavazuje zabezpečit akci v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Bez předchozího písemného souhlasu nelze při akcích konzumovat donesená jídla a nápoje. I v případě poskytnutého souhlasu má dodavatel právo účtovat za donesená jídla a nápoje poplatek (tzv. korkovné).
6. Při objednání hudebního nebo jiného uměleckého programu nese odběratel odpovědnost za dodržení předpisů zejména z oblasti autorských práv.
7. Objednatel nebo jím určená odpovědná osoba je povinna převzít dohodnuté prostory před započetím akce a po jejím skončení je vrátit ve stejném stavu s přihlédnutím k běžnému znečištění a opotřebení.
8. V případě, že při pobytu či konání akce způsobí objednatel dodavateli škodu (např. poškozením nebo ztrátou inventáře, nábytku nebo podstatným znečištěním prostor, zavazuje se objednatel uhradit způsobenou škodu nebo vynaložené náklady na uvedení znečištěných prostor do původního stavu společně s ostatními poskytnutými službami. Při vzniku škody se hradí aktuální pořizovací cena poškozeného majetku.
9. Bez souhlasu dodavatele nesmí být v těchto prostorách instalována jakákoliv technická zařízení a nesmí být zasahováno do technických parametrů a vybavení užívaných prostor.
10. Objednatel odpovídá za dodržování bezpečného průběhu akce, dodržování požárních a ostatních právních předpisů ČR. Za cennosti vnesené do hotelu v souvislosti s akcí odpovídá dodavatel pouze v rozsahu dle § 434/1 občanského zákoníku.
11. Všechny prostory Hotelu Kempa jsou nekuřácké. Odběratel se zavazuje o této skutečnosti informovat účastníky pobytu či akcí. V případě porušení je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
12. Použití názvu hotelu a loga pro média, tisk, apod. je dovoleno pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele a podléhá korektuře.
13. Pokud není v potvrzení objednávky ubytovacích služeb uvedeno jinak, poskytuje se ubytování (check-in) v souladu s Ubytovacím řádem v den příjezdu od 14:00 hod. a uvolnění pokoje objednatelem (check-out) do 10:00 hod. v den odjezdu. V případě pozdního uvolnění pokoje (late check-out) může dodavatel účtovat poplatek dle ceníku.
14. V případě potvrzené a klientem nerealizované rezervace může hotel účtovat poplatek za neobsazení rezervované kapacity za 1. noc pobytu tzv. no-show.

II. Platební podmínky
1. Cenu individuálního pobytu může host uhradit v recepci hotelu při příjezdu v hotovosti nebo platební kartou. Přijímáme nejvíce rozšířené typy kreditních karet – informace obdrží host na recepci.
2. Při objednání pobytu na více nocí, skupinového ubytování či pořádání akce bude na základě objednávky dodavatelem vystavena zálohová faktura ve smyslu ustanovení čl. I., bod 3. těchto všeobecných

obchodních podmínek. Zaplacená záloha bude odečtena při vystavení konečné faktury – daňového dokladu. Při prodlení s úhradou zálohové faktury má dodavatel právo od této objednávky odstoupit.
V případě, že zaplacená záloha bude vyšší než konečná částka k fakturaci, bude přeplatek vrácen objednateli do 7 dnů od vystavení konečné faktury. V případě platby převodem na účet je splatnost faktury 14 dní ode dne jejího vystavení. Při opožděné úhradě celkové faktury za služby si dodavatel vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Úhrada akce je rovněž možná v hotovosti, nebo platební kartou. Dodavatel si stanovuje limit pro vystavení faktury 10.000,- Kč.
3. Objednatel je povinen zajistit, aby odpovědná osoba byla osobně přítomna po dobu konání akce a mohla potvrdit rozsah poskytnutých služeb (zejména konferenčních a ubytovacích) a potvrdit veškeré vystavené účty vztahující se k objednané akci.

III. Cena služeb
1. Závazné ceny jsou stanoveny na základě písemné objednávky objednatele v závislosti na počtu osob a rozsahu požadovaných služeb.
2. Objednávka potvrzená dodavatelem je zpravidla doplněná kalkulačním listem, který objednatel potvrdí a vrátí zpět dodavateli.
3. Jestliže objednatel po potvrzení objednávky navýší počet účastníků akce, zavazuje se současně k adekvátnímu navýšení rozpočtu objednaných služeb.

IV. Storno podmínky
1. Objednaný pobyt či akci může objednatel zrušit v plném rozsahu do 15 dnů před datem uskutečnění akce bez storno poplatku. Neobdrží-li dodavatel storno písemně v této lhůtě, vyhrazuje si právo účtovat objednateli storno poplatek z celkové ceny akce takto:

14 – 7 dnů před datem konání akce ve výši 25%
6 – 4 dny před datem konání akce ve výši 50%
3 a méně dnů před datem konání akce ve výši 100%
Dodavatel má právo storno poplatek inkasovat z přijaté zálohy.
2. V případě poklesu již potvrzeného počtu osob ze strany objednatele o více než 10% v termínu kratším než 3 dny před konáním akce si dodavatel vyhrazuje právo účtovat 50% celkových kalkulovaných nákladů za každou stornovanou osobu navíc.
3. Při předčasném odjezdu je účtován storno poplatek ve výši 100% ze zbývající ceny.
4. Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu či akce dodavatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.
5. Veškeré objednané aktivity wellness (masáže, kůry…) lze stornovat nejpozději 24 hodin předem na recepci hotelu. Nezrušené rezervace budou objednateli účtovány v plné výši.

V. Dárkové poukazy
1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu, max. 1 rok.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Předané osobní údaje objednatele uvedené v objednávce použije dodavatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah.
2. Případná reklamace poskytnutých služeb se řídí Reklamačním řádem.
3. Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek objednatel potvrzuje, že se s nimi podrobně seznámil, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi a akceptuje je.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné
od 1.8.2015